Liên hệ quảng cáo: 0902 389 391 | Email: toiladangovap@gmail.com
govap.net.vn
  • Mới nhất
chon-because-hoac-because-of-de-hoan-thanh-cau-tieng-anh
09:01 23/06/2018
"I am late ... the traffic". Từ còn thiếu là "because" hay "because of"?
trac-nghiem-muc-do-de-ve-cau-chu-dong-va-bi-dong
09:02 21/06/2018
"She ... responsible for the incident". Phần còn thiếu là "held", "was held" hay "was holding"?
trac-nghiem-phan-biet-rob-va-steal
09:02 20/06/2018
"Thieves ____ a Van Gogh painting from the museum last night". Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu.
chon-gioi-tu-for-hoac-to-de-hoan-thanh-cau-tieng-anh
09:02 19/06/2018
"It'll take us a long time ... a decision". Phần còn thiếu là "for making" hay "to make"? 
trac-nghiem-phan-biet-since-va-for
09:01 12/06/2018
"I have been waiting ... midday". Từ còn thiếu trong dấu ba chấm là "since" hay "for"?
trac-nghiem-cum-dong-tu-voi-make
09:01 12/06/2018
"Reality TV shows have made lots of normal people into...". Phần còn thiếu là "beautiful people", "famous people" hay "real people"?
trac-nghiem-phan-biet-high-va-tall
09:01 10/06/2018
"She poured the drinks into ____ glasses". Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống.
nhung-tu-tieng-anh-quen-thuoc-ve-mang-xa-hoi
09:01 10/06/2018
Bạn có hay click vào "clickbait" khi lướt Facebook? Bạn làm gì khi gặp bình luận của "hater"?
nhung-mau-cau-tieng-anh-can-dung-khi-di-mua-hang
09:02 07/06/2018
Bạn sẽ nói gì khi cần tìm một món đồ cụ thể trong cửa hàng, hay khi cần mang đồ đã mua đến khiếu nại?
trac-nghiem-cum-dong-tu-voi-let
09:01 06/06/2018
"When the kids started letting off their fireworks, it was...". Phần còn thiếu là "quite peaceful", "really noisy" hay "very sad"? 
trac-nghiem-phan-biet-fewer-va-less
09:01 06/06/2018
"There were _____ complications this time". Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống để được một câu đúng ngữ pháp?
trac-nghiem-phan-biet-speak-va-talk
09:00 03/06/2018
"She ____ several languages". Bạn cần điền động từ nào vào chỗ trống?
trac-nghiem-cau-bi-dong-trong-tieng-anh
09:01 02/06/2018
"Do you think the project _____ by Friday"? Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống để được câu đúng ngữ pháp.
trac-nghiem-cum-dong-tu-voi-hold
09:01 31/05/2018
"Lisa wants to be a successful businesswoman, and she thinks her English is holding her back". Bạn có hiểu nghĩa cụm từ "hold back"?
trac-nghiem-phan-biet-journey-travel-va-trip
09:01 29/05/2018
"We went on a day ____ to see Stonehenge". Bạn cần điền từ vựng nào vào chỗ trống?
phan-biet-lend-va-borrow
09:00 28/05/2018
"The library only ____ books to members". Bạn cần điền động từ nào vào chỗ trống?
do-kha-nang-dung-tu-vung-tieng-anh-ve-tien-bac
09:00 27/05/2018
"I took out a ____ to buy my flat". Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống để được câu mang nghĩa hoàn chỉnh.
trac-nghiem-cum-dong-tu-voi-fall
09:01 26/05/2018
"Fall apart" có nghĩa rách, vỡ thành nhiều mảnh. "Fall for" là bị thu hút và bắt đầu yêu ai đó. 
trac-nghiem-cum-dong-tu-di-voi-bring
09:01 26/05/2018
Khi thứ gì đó gợi lại kỷ niệm, bạn dùng "bring back". Bạn hãy làm trắc nghiệm dưới đây để luyện cách dùng cụm động từ. 
trac-nghiem-cum-tu-chi-thoi-gian-trong-tieng-anh
09:01 24/05/2018
"He arrived at exactly 11am, ... on time". Từ trong chỗ trống là "right" hay "straight"?